Main Content

VIDEOS

Click on images to watch videos


ASMP Project Overview 
 
30-Sec Commercial 
 
30-Sec Commercial2
 
DEED UAF Partnership
 
Commissioner
Hanley Speaks
 
Mentor Lynn
Weckesser
 
Mentor Dan Walker
                         

Mentor Charlie Costello
 
Mentor Cindy
Lou Aillaud
 
Mentor Ed Sotelo
 
Mentor Judy Olsen
 
SPED ESER Meeting 1
 
SPED ESER Meeting 2
 
IEP Video 1
                         

Initial IEP 2
 
Annual IEP 1
 
Annual IEP 2
 
3-Year
Re-evaluation 1
 
3-Year
Re-evaluation 2
 
Amendment Meeting 1
 
Amendment Meeting 2
                         

Teacher Hans Chester
 
Teacher Corey Crossett
 
Teacher Mathew Good
 
Teacher Maggie Lilleskov
 
Teacher Kara Lockhart
 
Teacher Tanya Mendelowitz
 
Teacher Dusty Schrock
                         

Teacher Barbara Ragan
 
Teacher Lisa Phelan
 
Teachers Sandy,
Allen & Spencer
 
Teacher John Long
 
Superintendent
Carol Comeau
 
UA President Hamilton
 
Superintendent
Donna Peterson
                         

Superintendent
Ann Shortt
 
Superintendent
Gary Stevens
 
Human Resources
Jack Walsh
 
Principal John Pothast
 
Superintendent
Norman Eck
 
Principal
Sandra Kowalski
  All of these videos
were filmed between
2006 and 2015.

 

UA